ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

Замена подних облога у ОШ“Ђура Јакшић“Конарево-Издвојено одељење у Матаругама

Основна школа „Ђура Јакшић“

Дел.бр. 530

Дана: 01.06.2021.г.

Конарево

 

На осночлана 45. Правилника о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се Закон не примењује у ОШ“Ђура Јакшић“Конарево, објављује се 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одлуком о покретању поступка набавке радова, покренут је поступак  набавке замена подних облога у ОШ“Ђура Јакшић“Конарево-Издвојено одељење у Матаругама     

 , са циљем закључења уговора .

Основ за изузеће од примене одредаба закона којим се уређују јавне набавке:
члан 27.став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 91/2019): набавка радова, чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара.

Образложење

Чланом 45. Правилника о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се Закон не примењује у ОШ“Ђура Јакшић“Конарево , прописано је да се обавештење о покретању набавке чија је процењена вредност нижа од прагова до којих се закон не примењује, објављује на интернет страници  школе. 

Сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, Понуђач треба   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  (доказ: Извод из АПР-а).

Позивају се потенцијални понуђачи да доставе своје понуде до 11. јуна 2021. године до 10 часова.
Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком " Понуда за радове у Матаругама" на адресу:
ОШ"Ђура Јакшић"Конарево
Ибарска 248
36340 Конарево

 

Јавно отварање понуда ће бити 11. Јуна 2021. године са почетком у  11,00 часова у просторији секретара школе.

Све додатне информације можете добити од секретара школе на телефон 063/547812.

ПРЕДМЕР РАДОВА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

МОДЕЛ УГОВОРА

 

Поткатегорије