ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

МОТО ШКОЛЕ

ЗАВРШНИ ИСПИТ-УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

 

Драги наши осмаци, приближавају се дани полагања завршног испита.

 

У уторак 18. јуна 2024. године полажете тест из српског/матерњег језика.

 

У среду 19. јуна 2024. године полажете тест из математике.

 

У четвртак 20. јуна 2024. године полажете тест из изборног предмета.

 

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих.

 • Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана тест из предмета који су ученици одабрали, односно тест из биологије, географије, историје, физике или хемије (у даљем тексту: изабраног предмета). 

 • Завршни испит за полазнике ФООО  организује се у једном дану, полагањем једног обједињеног теста.

 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

 • Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута. 

 • Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8 часова сва три дана одржавања испита и понесу са собом ђачку књижицу.

 • Идентификациону налепницу - Образац 41 ученик доноси у складу са одлуком председника школске комисије, односно директора школе, о чему их обавештава одељењски старешина. 

 • Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.

 • На тест из српског, односно матерњег језика и на тест из изабраног предмета ученици треба да понесу и графитну оловку  и гумицу.

 • На тест из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.

 • Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи). Уз редни број ученика наведен је и назив изабраног предмета за који се ученик определио и који полаже трећег дана.

 

Опште напомене

 • Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге боје, осим плаве, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).

 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, паметних сатова, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. 

 • Пре уласка ученика у просторију/учионицу у којој полажу завршни испит, на посебно одређеном месту, ученици одлажу своје торбе, искључене мобилне телефоне, паметне сатове, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим дозвољеног прибора за рад (у зависности од теста који се полаже) и воде/освежавајућег напитка;

 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова. 

 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени. 

 • Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.  

 • Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на  јавном порталу Моја средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs, у складу са упутством на омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе.

 • Тестови који су састављени у школи (ИОП 2 тестови) и тестови за полазнике ФООО, прегледају се ручно и увид у остварене бодове по задатку, као и приговор на резултате се може обавити само у школи. Остварени збирни резултати за ове тестове такође су доступни на порталу Моја средња школа

 • Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању утврђено је да  у укупом броју од  највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова је: највише 14 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 14 бодова из математике и највише 12 бодова на тесту из изабраног предмета. 

 • На сваком појединачном тесту максималан резултат је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

 • Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи коефицијентом 0,7, а резултат постигнут на тесту из изабраног предмета множи са коефицијентом 0,6.

 • Формула за израчунавање броја бодова које ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту је:

Формула за израчунавање броја бодова које ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,7∙ СЈ + 0,7 ∙ МА + 0,6 ∙ ИТ

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског/матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

ИТ – резултат на изабраном тесту.

Формула за израчунавање броја бодова који полазник (ФООО) има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту: 

Укупан број бодова за упис =  ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ +  ЗМА + ЗИТ)

 VI – општи успех на крају VI разреда

 VII – општи успех на крају VII разреда

 VIII – општи успех на крају VIII разреда

 ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗИТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег језика, задаци из математике и задаци других предмета који су обухваћени тестом).

 

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.

 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу, као и идентификациону налепницу (Образац 41), уколико се ова документа не чувају у школи.

 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 

   

  УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

  Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има право на увид у тест. Разликује се увид у тестове који су прегледани у дигиталној форми и тестови који су ручно прегледани.

  Увид у тестове који су прегледани у дигиталној форми може се остварити електронским путем на порталу Моја средња школа. Логовање на порталу Моја средња школа може се извршити као ауторизовани корисник, преко налога са система есДневник или као неауторизовани корисник, користећи корисничко име и лозинку које се налазе на идентификационом обрасцу (омотници теста) - Примерак за ученика.

  Такође, увид у тестове који су прегледани у дигиталној форми омогућава и школска комисија која дежура у школи од 8 – 15 часова на дан објављивања привремених резултата.

  За тестове који су прегледани ручно (ИОП 2 тестови, ФООО тестови), преко портала Моја средња школа могу се видети само збирни резултати по сваком тесту. Увид у тестове који су ручно прегледани могу се остварити у школи.

   Приговори на резултате

  Уколико ученик сматра да постоје грешке у прегледању и бодовању његовог рада, родитељ или други законски заступник ученика, има право да уложи приговор. И у случају приговора, као и код увида у резултате, треба разликовати приговоре на резултате тестова који су прегледани у дигиталној форми и тестови који су ручно прегледани.

   

  ПРИГОВОР ПРВОСТЕПЕНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ПРИГОВОРЕ

  Приговори првостепеној комисији на резултате који су прегледани у дигиталној форми

  Приговори на резултате тестова који су прегледани у дигиталној форми могу се поднети првостепеној комисији електронским путем портала Моја средња школа или директно у школи.

  Електронским путем приговор се подноси попуњавањем форме на порталу Моја средња школа у којој се наводи назив теста и редни број задатка на који родитељ или други законски заступник ученика подноси приговор. Родитељ или други законски заступник ученика може поднети приговор на више задатака.
  У школи се приговори на резултате тестова који су прегледани у дигиталној форми подносе тако што родитељ или други законски заступник ученика попуњава формулар (Образац 11), а који директор уноси преко портала Моја средња

  школа.

  Један примерак обрасца 11 даје се родитељу, а други остаје у школи. Школа приговор заводи и оверава.

  У оба случаја, приговор се доставља првостепеној комисији, која решава приговор и одговор уноси преко апликације за прегледање задатака и решавање приговора. Одговор првостепене комисије може видети директор школе преко административног портала (и дати на увид родитељу или другом законском заступнику ученика) и родитељ или други законски заступник ученика директно преко портала Моја средња школа. (Образац 11а).

   Описана процедура важи и за стандардне тестове које су ученици полагали по ИОП 2, а који су прегледани у дигиталној форми.

   

  Приговори првостепеној комисији на резултате тестова који су прегледани ручно

  Приговори на резултате тестова који су прегледани ручно могу се поднети само у школи. Приликом подношења приговора на ручно прегледане тестове, родитељ или други законски заступник ученика попуњава Образац 13. Код ручно прегледаних тестова попуњени образац се односи на цео тест, а не на појединачни задатак. То значи да један попуњени образац треба да обухвати приговор на све задатке на чије исправно бодовање родитељ, односно други законски заступник сумња.

  Приговор се подноси у два примерка, које школа заводи и оверава, после чега се један примерак заведеног Обрасца 13 даје родитељу, а други остаје у школи.

  Директор преко портала Моја средња школа евидентира да је поднета жалба ученика, а жалбу прослеђује комисији на решавање. За ИОП 2 тестове и ФООО тестове, ове комисије се формирају у матичним школама. На уложену жалбу, комисија доноси одлуку и попуњава Образац 13а који враћа директору школе. Директор уноси одлуку комисије преко портала Моја средња школа. Уколико је било измена у броју остварених бодова, директор уноси измене преко портала Моја средња школа, као измењени укупан број бодова за цео тест.

  Одговор првостепене комисије (Образац 11а или 13а) се оверава и заводи у школи. Један примерак се, на захтев, доставља родитељу/другом законском заступнику у термину предвиђеном Календаром испитних активности.

  Након решавања свих жалби првостепене комисије, директор штампа Образац 15 са портала Моја средња школа (Записник о одлукама првостепене комисије) и потписује га.

   

  ПРИГОВОР ДРУГОСТЕПЕНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ПРИГОВОРЕ

  Уколико ученик није задовољан одговором првостепене комисије за приговоре, родитељ, односно други законски заступник, има право да поднесе приговор другостепеној комисији у дану који је одређен за подношење приговора другостепеној комисији, у складу са Календаром. Право приговора другостепеној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор првостепеној комисији за приговоре.

  Процедура код подношења приговора другостепеној комисији је слична процедури подношења приговора првостепеној комисији.

  Приговори другостепеној комисији на резултате који су прегледани у дигиталној форми

  Приговори другостепеној комисији на резултате тестова који су прегледани у дигиталној форми могу се поднети електронским путем портала Моја средња школа или директно у школи.

  Електронским путем приговор се подноси попуњавањем форме на порталу Моја средња школа у којој се наводи назив теста и редни број задатка на који родитељ или други законски заступник ученика подноси приговор. Родитељ или други законски заступник ученика може поднети приговор на више задатака.

  У школи се приговори другостепеној комисији (за тестове који су прегледани у дигиталној форми) подносе тако што родитељ или други законски заступник ученика попуњава формулар (Образац 12), а који директор уноси преко портала Моја средња школа.

  Један примерак Обрасца 12 даје се родитељу, а други остаје у школи. Школа приговор заводи и оверава.

  У оба случаја, приговор се доставља другостепеној комисији, која решава приговор и одговор уноси преко апликације за прегледање задатака и решавање приговора. Одговор другостепене комисије може видети директор школе преко портала Моја средња школа (и дати на увид родитељу или другом законском заступнику ученика) и родитељ или други законски заступник ученика директно преко портала Моја средња школа (Образац 12а).

   

  Приговори другостепеној комисији на резултате тестова који су прегледани ручно

  Приговори другостепеној комисији на резултате тестова који су прегледани ручно могу се поднети само у школи. Приликом подношења приговора на ручно прегледане тестове родитељ или други законски заступник ученика попуњава Образац 14. Код ручно прегледаних тестова попуњени образац се односи на цео тест, а не на појединачни задатак. То значи да један попуњени образац треба да обухвати приговор на све задатке на чије исправно бодовање родитељ, односно други законски заступник сумња, а на које је поднео приговор првостепеној комисији за приговоре и чијим одговором није задовољан.

  Приговор се подноси у два примерка, које школа заводи и оверава, после чега се један примерак заведеног Обрасца 14 даје родитељу, а други остаје у школи.

  Директор преко портала Моја средња школа евидентира да је поднет приговор другостепеној комисији за приговоре, а приговор прослеђује комисији на решавање. За ИОП 2 тестове и ФООО тестове, другостепене комисије се формирају у матичним школама. На уложен приговор, другостепена комисија доноси одлуку и попуњава Образац 14а који враћа директору школе Директор уноси одлуку Комисије преко портала Моја средња школа. Уколико је било измена у броју остварених бодова, директор уноси измене преко портала Моја средња школа, као измењени укупан број бодова за цео тест.

  Одговор другостепене комисије (образац 12а или 14а) се оверава и заводи у школи. Један примерак се, на захтев, доставља родитељу/другом законском заступнику у термину предвиђеном Календаром испитних активности.

   

  Одлука другостепене комисије за приговоре је коначна.

   

  Након решавања свих жалби другостепене комисије, директор штампа Образац 16 са портала Моја средња школа (Записник о одлукама другостепене комисије) и потписује га. 

   

  УЧЕНИК ЈЕ У ОБАВЕЗИ, ДА НА ДАН ПОЛАГАЊА БУДЕ У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ У 8 ЧАСОВА.

   

  ЖЕЛИМО ВАМ ПУНО УСПЕХА И СРЕЋЕ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ!

   

   

Обавештење о датуму померања Мале матуре

Друго место на квиз такмичењу „Краљево бира знање

Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево и Друштво историчара Рашког округа, поводом обележавања 220. годишњице подизања Првог српског устанка, организовало је квиз такмичење „Краљево бира знање”.Квалификације за учешће у финалу такмичења за ученике основних школа одржано је  у понедељак, 3. јуна 2024. године, у 11 часова, у читаоници Научног одељења Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево.

Ученици су решавали тест знања о Првом српском устанку.

Међу ученицима из шест основних школа, ученик наше школе Ђорђе Стефановић (7/3) освојио је друго место.


Честитамо Ђорђу и његовој наставници Љупки Вучковић на постигнутом успеху!

 

 

У посети Храму Пресвете Богородице Тројеручице у Конареву

У понедељак, 3.6.2024.године, ученици 2. и 4. разреда су у пратњи својих учитељица и вероучитеља посетили Храм Пресвете Богородице Тројеручице у Конареву. У Храму нас је дочекао старешина, свештеник Дејан Радмилац, који нас је том приликом  ближе упознао са историјом иконе Тројеручице и подизањем саме цркве. Вероучитељ Дејан је ученике упознао са деловима Храма и правилима осликавања истих. На крају посете свештеник је наше ђаке послужио слаткишима.

Будући прваци у посети школи

Нашу школу су посетили предшколци из вртића Конарево. Дочекали су их ученици четвртог разреда и њихове учитељице. Уз обилазак школе и дружење, предшколци су се упознали са старијим другарима и будућим учитељицама.

Поткатегорије