ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

Систематизација радних места 2022/2023

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Ђура Јакшић,, у Конареву, (у даљем тексту Правилник) утврђују се:

1.Организациони делови школе,

2.Групе послова

3.Опис послова,

4.Број извршилаца на пословима,

5.Услови за заснивање радног односа, и

6.Друга питања у вези са пословима код послодавца

Члан 2

На пословима који су утврђени у Правилнику, радни однос се заснива за рад са пуним или  непуним радним временом, у складу са одредбама Правилника и

 Закона о основама система образовања и васпитања, и важећим прописима.

Члан 3

Број особа са инвалидитетом, који је Послодавац дужан да има у радном односу утврђује се у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа с инвалидитетом.Наведена лица ће бити примљена у радни однос уколико Министарство просвете буде одобрило финансирање радног места на коме би радило лице са инвалидитетом.

II ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ ПОСЛОДАВЦА

Члан 4

Главни организациони део Послодавца је матична школа у седишту Послодавца у |Конареву, адреса Конарево  бб.

                                                                  Члан 5

.

Остали организациони делови Послодавца су издвојена одељења, и то:

1) издвојено одељење у Матаругама,

2) издвојено одељење у Богутовцу

3) издвојено одељење у Толишници

У издвојеном одељењу у Богутовцу, организована је осморазредна настава, а у осталим издвојеним одељењима четвороразредна настава.

 

III СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА

1.Групе послова код Послодавца

Члан 6

Послови код Послодавца систематизовани су у следеће групе:

РАДНА МЕСТА У ПРОСВЕТИ

1)директор,

2)помоћник директора,

3)наставник разредне наставе,

4)наставник предметне наставе

5)педагошки асистент

6)стручни сарадник-педагог

7)стручни сарадник-психолог

8)стручни сарадник-библиотекар

9)секретар установе

 

РАДНА МЕСТА ПРАТЕЋИХ И ПОМОЋНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА.

1)      Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

2)      Референт за финансијско-рачуноводствене послове

3)      Домар/мајстор одржавања;

4)      Помоћни кувар;

5)      чистачица

 

3) Број извршилаца

Члан 7.

Број извршилаца на свим пословима, утврђује сесваке школске године од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја, у складу са важећим критеријумима и на основу података које доставља школа (број ученика, одељења, група, површина школског простора...).

 

1)Директор

Члан 8

Директор руководи радом Послодавца.

2)Наставници, стручни сарадници, педагошки асистент и лични пратилац

 

Члан 9

Наставници обављају образовно-васпитни рад, односно послове који се односе на васпитно-образовни рад код Послодавца.

Наставници изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада.

Стручни сарадници обављају стручне послове на унапрђивању образовно-васпитног рада.

Педагошки асистенти пружају помоћ и додатну подршку ученицима, у складу са њиховим потребама и помоћ наставницима и стручним сарадницима ради унапређивања њиховог рада са ученицима, којима је потребна додатна образовна подршка.

Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом,односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима,под условом да је укључено у установу, до краја редовног школовања.

Члан 10

Ради обављања послова наставног особља може се засновати радни однос са:

-          лицем које поседује лиценцу за наставника, односно стручног сарадника,

-          наставником или стручним сарадником-.приправником,

-          лицем без лиценце, које испуњава услове за наставника или стручног сарадника, са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике,

-          лицем које заснива радни однос на одређено време, ради замене одсутног  наставника или стручног сарадника,

-          педагошким аситентом.

Лице без лиценце из става 1 алинеја 2 - 4 овог члана може да обавља послове наставника или стручног сарадника најдуже две године од дана заснивања радног односа у школи.

 Приправник је лице које први пут у својству наставника, васпитача, стручног сарадника заснива радни однос у установи,на одређено или неодређено реме, са пуним или непуним радним временом, и оспособљава се за самосталан образовно васпитни рад наставника и стручног сарадника, савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу.

Са приправником се радни однос заснива на неодређено време, или на одређено време док не положи испит за лиценцу, а најдуже две године.

 

 

Припраник-стажиста

Члан 11

 

Послове наставника и стручног сарадника  може да обавља и приправник-стажиста.

Приправник-стажиста савладава програм за увођење у посао и полагање испита за лиценцу под непосредним надзором наставника или стручног сарадника који има лиценцу.

Послодавац и приправник-стажиста закључују уговор о стажирању у трајању од најмање годину дана, а најдуже две године.

Уговором о стажирању не заснива се радни однос.

Приправник-стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права одлучивања и нема право да оцењује ученика.

На остваривање права из става 2 овог члна сходно се примењују законске одредбе које се односе на приправника.

 

 

IV ОПИС ПОСЛОВА

 

 

 

 

 

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У ПРОСВЕТИ

             ДИРЕКТОР

            ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

 

3.Радна места и опис послова

   1)Директор

Члан 12

.

Директор школе обавља послове руковођења школе који су дефинисани Законом и Статутом школе и овим актом:

 1) заступа и представља Школу;

2) даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају његове одсутности или спречености да обавља дужност;

3) даје пуномоћје за заступање Школе;

4) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;

5) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;

6) стара се о остваривању развојног плана Школе;

7) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;

8) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удру­же­њима;

9) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет обра­зов­но-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавр­ша­вање рада наставника и стручних сарадника;

10) планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручних сарадника;

11) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110. до 113. Закона о основама система образовања и васпитања и недоличног понашања запосленог и њего­вог негативног утицаја на децу и ученике;

12) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просвет­ног саветника, као и других инспекцијских органа;

13) ставља евентуелне примедбе на записнике просветног инспектора;

14) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о Школи у оквиру jединственог информационог система просвете;

15) стара се о благовременом објављивању правних аката Школе и обавеш­тава­њу запослених, ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и школског одбора о свим питањима од интереса за рад Школе и тих органа;

16) сазива и руководи седницама наставничког већа,и педагошког колегијума без права одлучивања;

17) сазива и руководи седницом одељењског већа, у случају спречености одељењског старешине, без права одлучивања;

18) председава и руководи радом педагошког колегијума;

19) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;

20) сарађује са родитељима, односно старатељима ученика;

21) подноси извештаје о свом раду и раду Школе школском одбору, најмање 2 пута годишње;

22) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика;

23) образује комисије за полагање испита ученика;

24) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;

25) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених и обавља друге послове у области радних односа.

26) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;

27) сарађује са синдикатом у Школи и стара се о испуњавању обавеза Школе према синдикату у Школи;

28) врши поделу часова на наставнике;

29)врши поделу одељењских старешинстава

30)  врши поделу разреда на одељења и број ученика у одељењима;

31) припрема елаборат о проширеној делатности школе

32) потписује сведочанства, дипломе, уверења, уговоре и друга акта везана за пословање школе

33) учествује у изради и предлаже план јавних набавки

34) утврђује стварну потребу за сваку појединачну јавну набавку

35) утврђује процењену вредност набавке;

36) предлаже годишњи план рада;

37) обавља и друге послове, у складу са законом и општим актом школе и одговоран је за њихово извршавање.

 

                                                       2/ Помоћник директора

                                                                Члан 13.

Школа има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање Школе

Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник или стручни сарадник који има професионални углед и искуство у образовно-васпитном раду, за сваку школску годину.

Помоћник директора:

1)пружа стручну помоћ директору;

2)помаже директору у планирању,утврђивању и спровођењу процеса рада, у припремању идоношењу програма и планова рада, организује, координира и одговоран је за извршевање програма и планова;

3) асистира директору у унапређењу организације рада, даје упутства и налоге за квалитетно и рационално обављање послова и задатака;

4) разматра и решава организациона питања на основу делегираних овлашћења дирктора;

1) замењује директора у случају његове одсутности или спречености, на основу овлашћења директора или школског одбора;

2) организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Школе;

3) координира рад стручних актива и тимова и учествује у њиховом раду;

4) председава и руководи радом педагошког колегијума, по налогу директора;

5) сазива и руководи седницом одељењског већа, у случају спречености оде­љењ­ског старешине, без права одлучивања, по налогу директора;

6) обавља послове наставника, односно стручног сарадника, у складу са ре­шењем директора;

7) издаје налоге запосленима у Школи, у складу с описом њихових послова;

8) координира рад издвојених одељења школе;

9) стара се и врши контролу уредног вођења педагошке и школске документације;

10.организује и учествује у прикупљању и обради података потребних за израду извештаја из области наставе и васпитања, као и података потребних за израду годишњег плана рада, школског програма, развојног плана, податакa и извештаја које школа доставља Министарству просвете, и локалној самоуправи,  као и других потребних података који се достављају надлежним органима везано за матичну школу и издвојена одељења.

11. пружа помоћ наставницима, нарочито приправницима у погледу припрема за извођење наставе, као и у припремању полагања стручног испита.

12. прати спровођење плана стручног усавршавања и води евиденцију о истом;

13. oрганизује рад на уносу података, ажурира и контролише унос података   које школа доставља Министарству путем информационог система.

14. обавља и друге послове по налогу директора.

 РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ:

-          НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

-          НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

-          СТРУЧНИ САРАДНИК-ПЕДАГОГ

-          СТРУЧНИ САРАДНИК ПСИХОЛОГ

-          СТРУЧНИ САРАДНИК- БИБЛИОТЕКАР

-          СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ

-          ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ

Члан 14

Код послодавца постоје следеће врсте послова наставника:

1)наставник разредне наставе

2)наставник предметне наставе- обавезни предмети

3)наставник изборних предмета

                                                                  Члан 15

Наставник разредне наставе изводи наставу ученика од 1-4 разреда, и то као:

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе у комбинованом одељењу од два разреда

Наставник разредне наставе у комбинованом одељењу од два разреда  (планинско место/издвојено одељење Toлишница)

Члан 16

Код послодавца постоје следећи послови наставника предметне наставе- обавезни наставни предмети::

1.      наставник српског језика

2.      наставник енглеског језика

3.      наставник математике

4.      наставник физике

5.      наставник хемије

6.      наставник биологије

7.      наставник историје

8.      наставник географије

9.      наставник техничког и информатичког образовања

10.   наставник информатикe и  рачунарства у другом циклусу

11.  Наставниктехнике и технологије

12.  Наставникмузичке културе

13.  наставник ликовне културе

14.  наставник физичког васпитања

15.наставник физичког и здравственог васпитања и физичких активности

                                                      

 

Члан 17.

Код послодавца постоје следећи послови наставника изборних предмета:

1)      наставник немачког језика у другом циклусу- обавезни изборни предмет;

2)      наставник физичког васпитања- изабрани спорт у другом циклусу, обавезни изборни предмет  

3)      наставник верске наставе- обавезни изборни предмет;

4)      наставник грађанског васпитања -обавезни изборни предмет

5)      лепо писање (први циклус, а наставу изводе наставници разредне наставе)

6)      народна традиција(први циклус а наставу изводе наставници разредне наставе)

7)      чувари природе(први циклус а наставу изводе наставници разредне наставе)

                                                                 Члан 18.

 

     Сваке школске године школа, на основу изјава родитеља утврђује изборне предмете, који ће се учити у тој школској години, у складу са листом изборних предмета прописаних наставним плановима и програмима, у складу са Законом..

3)Наставник разредне инаставник предметне наставе

               Члан 19.

Наставник разредне наставе:

изводи разредну наставу и друге облике образовно-васпитног рада у одељењу првог образовног циклуса, ради остваривања циљева основног образовања и васпитања и стандарда постигнућа,а

        Наставник предметне наставе изводи предметну наставу и друге облике образовно-васпитног рада у одељењу у другом образовном циклусу ради остваривања циљева основног образовања и васпитања и стандарда постигнућа,

 Наставник разредне наставе и наставник предметне наставе, нарочито:

 

1.      благовремено обавештава ученике и родитеље о образовно васпитном напретку или назадовању, дисциплини или материјалној одговорности ученика,

2.      планира, припрема и остварује све облике наставе и друге облике образовноваспитног рада у складу са планом и програмом школе;

3.      спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовноваспитним потребама ученика;

4.      спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

5.      прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на часу образовно васпитним потребама ученика;

6.      учествује у спровођењу испита ученика,

7.      обавља послове одељенског старешине,

8.      израђује планове рада,

9.      припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију,

10.  сарађује са родитељима ученика,

11.  води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и ученицима

12.  уписује податке у дневнике рада, матичну књигу ученика,попуњава ђачке књижице, преводнице и друге јавне исправе (записнике о полагању поправног, разредног или ванредног испита ученика...)

13.  води електронски дневник;

14.  дежура према утврђеном распореду,

15.  организује, припрема и води ученике на ученичка такмичења и манифестације,

16.  стара се о хигијени и дисциплини у одељењу,

17.  учествује у раду органа школе,тимовима, активима, стручним већима, комисијама,.

18.  учествује у изради прописаних докумената школе;

19.  сарађује са педагогом школе, и обавештава га о уоченим променама у понашању ученика, који захтева додатан рад са учеником;

20.  подстиче формирање хигијенских, културних и радних навика ученика,

21.  као одељењски старешина, прати индивидуални развој сваког ученика у одељењу, / здравствено стање,  физички, социјални емоционални и интелектуални развој, економске, породичне, социјалне, културне и друге чињенице везане за развој ученика и обавештава директора и педагога и психолога о социјалним и другим проблемима ученика, који захтевају ангажовање институција и органа ван школе (МУП, Центар за социјални рад, Црвени крст,прекршајни орган, служба медицине рада...)

22.  пружа додану подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

23.  као одељењски старешина решава дисциплинске проблеме и изриче васпитне мере из своје надлежности,

24.  упознаје родитеље и ученике са правима и обавезама,

25.  припрема и реализује екскурзије,излете, посете, односно наставу у природи;

26.  прикупља податке о ученицима који набављују уџбенике и наставна средства посредством школе или ученичке задруге и исте пријављује лицу које је задужено за набавку уџбеника и прикупља улатнице ученика, као и потребне податке и уплатнице везано за исхрану ученика;

27.  штити ученике од дискриминације и о уоченим занацима исте обавештава директора, педагога или психолога,

28.  замењује одсутне наставнике

       29 стручно се усавршава

       30. обавља менторски рад

 

31.обавља друге послове по налогу директора школе, односно помоћника директора, у складу са законом, Годишњим планом рада школе , општим актима школе и уговором о раду

 

      Члан 20.

Код Послодавца постоје следећи послови стручних сарадника:

1)школски педагог

2)школски психолог

2)библиотекар

 

 

      Члан 21.

           Задатак педагога,и психолога као стручних сарадника, јесте да својим стручним знањем и саветодавним радом унапређују образовно васпитни рад школе и пружи стручну помоћ – ученицима, родитељима, наставницима – по питањима од значаја за образовање и васпитање.

                                                                    Члан 22.

      4)Педагог:

 1. прати остваривање наставних планова и програма и школског програма,
 2. учествује у планирању и програмирању образовно-васпитног рада школе.,
 3. обавља педагошко инструктивни рад и сарађује са директором , наставницима и другим стручним сарадницима ради унапређења образовно-васпитног рада, нарочито пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, прилагођавању образовноваспитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад са наставницима на основу добијених резултата процене,пружајући им подршку у раду са децом, подстиче лични и професионални развој наставника;
 4. пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом или социјалном подршком ученику;
 5. подстиче професионални развој запослених и организује стручно усавршавање запослених;
 6. обавља непосредни, групни и појединачни рад са ученицима, родитељима односно старатељима, ради спречавања и уклањања узрока недисциплине и других видова недоличног понашања ученика;
 7. обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима односно старатељима и запосленима у школи;
 8. обилази часове редовне наставе по налогу директора;
 9. врши аналитичко истраживачки рад (на крају сваког класификационог периода изводи укупан број изостанака у школи и по одељењу и врши анализу изречених васпитних и васпитно дисциплинских мера, које рангира и статистички обрађује у виду извештаја, који доставља директору школе);
 10. прати успех ученика и упућује их у савремене методе учења (доставља директору извештај, статистичку анализу успеха ученика по одељењима и предметима на крају сваког класификационог периода);
 11. прати напредовање ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад,
 12. обавља саветодавни рад у вези са професионалном оријентацијом ученика,
 13. учествује у изради годишњег плана рада, школског програма, развојног плана,индивидуалних образовних планова и програма,и других прописаних докумената, у оквиру своје надлежности;
 14. контролише рад наставника и стручних сарадника на вођењу педагошке документације,
 15. прати остваривање појединачних годишњих и месечних планова рада наставника, акционог плана,
 16. координира рад стручних већа и других стручних органа школе и ради у стручним тимовима школе;
 17. координира радом тима за самовредновање и рад тима за заштиту од злостављања, занемаривања и насиља
 18. врши процењивање деце при упису у први разред и проверу спремности за превремени упис у школу;
 19. помаже ученицима који заостају у учењу, ради на отктивању узрока заостајања и предлаже посебне методе облика рада и организације допунског облика рада,
 20. предлаже директору формирање одељења приликом уписа ученика у први разред, формирање одељења петог разреда, врши тестирање ученика пре уписа у први разред, применом стандардних поступака и инструмената,
 21. стручно се усавршава,
 22. у вези са пословима које обавља сарађује са субјектима ван школе (здравствени центар, Центар за  социјални рад, локална заједница,Статистика и са стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад школе.)
 23. води документацију о свом раду,
 24. доставља статистичке и друге податке о ученицима и одељењима надлежним органима,
 25. стара се о одлагању документације из своје надлежности у архиву школе, (школски програм, годишњи план рада, годишњи и оперативни планови наставника и др.)

27.обавља друге послове по налогу директора, односно помоћника директора школе у складу са законом, Годишњим планом рада школе , општим актима школе и уговором о раду.

                                                                  Члан 23.

5)Психолог:

-          доприноси стварању оптималних услова за развој деце и ученика и унапређивању васпитнообразовног, односно образовноваспитног рада;

-          учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању образовноваспитног рада;

-          пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, прилагођавању образовноваспитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад са наставницима на основу добијених резултата процене,пружајући им подршку у раду са децом, подстиче лични и професионални развој наставника;

-          организује и реализује активности на пружању подршке ученицима, ради постизања социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;

-          Обавља непосредни, групни и појединачан рад са ученицима ради спречавања и уклањања узрока недисциплине и других видова недоличног понашања ученика;

-          Координира и прати рад стручних већа;

-          Обилази часове редовне наставе, по налогу директора;

-          Организује и по потреби присуствује родитељским састанцима;

-          Сарађује са Центром за социјални рад, школским полицајцем и осталим релевантним установама, ради превазилажења проблема ученика;

-          Пружа помоћ у раду наставницима, и приправницима у планирању, припремању и реализацији свих видова образовноваспитног рада;

-          Прати понашање ученика и његову социјализацију и упућује ученика у савремене методе превазилажења проблема у комуникацији са околином;

-          Врши организовање различитих облика професионалне оријентације ученика, на основу испитивања склоности и способности ученика;

-          Учествује у раду стручних органа и тимова;

-          Присуствује седницама одељењских и Наставничког већа;

-          Врши аналитичко истраживачки рад  (на крају сваког квалификационог периода изводи укупан број изостанака у школи и по одељењу и врши анализу изречених васпитно-дисциплинских мера, које рангира и статистички обрађује у виду извештаја који доставља директору школе);

-          Врши тестирање ученика при упису у први разред и проверу спремности за превремени упис у школу;

-          Учествује у изради Годишњег плана рада школе и у изради Извештаја о његовој реализацији , индивидуалних бразовних програма и планова и других школских аката из свог домена;

-          Обрађује и доставља статистичке податке, везано за ученике;

-          Уочава ученике који заостају у учењу и узроке заостајања и предлаже посебне облике рада;

-          Прати развој личности ученика, ниво интелектуалног, социјалног и емотивног развоја ученика;

-          Укључује родитеље у сарадњу са социјалним радником и другим стручњацима ван школе у складу са конкретним потребама;

-          Помаже  директору, односно помоћнику директора у припреми распореда и организацији испита;

-          Руководи стручним активом за развојно планирање и стара се о остваривању Развојног плана школе;

-          Стара се о одлагању документације из своје надлежности у архиву школе;

-          Поступа у складу са Законом подзаконским актима и важећим правилницима;

-          Обавља и дуге послове по налогу директора и помоћника директора.

 

6)Стручни сарадник-Библиотекар

Члан 24.

Стручни сарадник -Библиотекар:

 1. Ради на издавању књига, приручника и других издања и о томе води прописану евиденцију
 2. Сарађује са матичном библиотеком,стручним институцијама и друштвеним окружењем
 3. Предлаже набавку књига, часописа, инвентарише, класификује, сигнира и каталогизује,
 4. Планира,организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и васпитања, и других школских аката;
 5. У школској библиотеци обавља непосредни рад са ученицима  у вези са издавањем књига и других публикација,
 6. обавља непосредни образовно-васпитни рад са појединим одељењима у библиотеци,
 7. ради са ученицима у библиотечкој секцији ,
 8. сарађује са директором, другим стручним сарадницима и наставницима ради унапређивања образовно-васпитног рада,
 9. учествује у раду стручних органа и тимова,
 10. планира и програмира рад са ученицима и сарадњу са директором,  другим стручним сарадницима и наставницима
 11. обавља послове евиденционог  сређивања и стручне обраде књижног фонда
 12. обавља аналитичко-извештајне послове у вези са радом библиотеке,
 13. учествује у организовању школских приредби и других матифестација
 14. стручно се усавршава,
 15. учествује у раду културне и јавне делатности школе,
 16. сарађује са другим библиотекама и издавачким организацијама,
 17. учествује у изради годишњег плана рада школе,и других прописаних докумената школе
 18. учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа и обавља послове наручивања (пријава бројног стања) и пријема уџбеника за ученике као и   поделу истих одељењским старешинама,
 19. утврђује тачно стање књига и саставља извештај о расходованим или изгубљеним књигама (на крају календарске године),
 20. координира комисијом за попис и ревизију књига;
 21. координира тимом за самовредновање школе;
 22. обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актима, општим актом школе и уговором о раду).

.

7)Педагошки асистент

 

Члан 25.

Педагошки асистент:

 1. пружа помоћ и додатну подршку ученицима у складу са њиховим развојним, образовним и социјалним потребама
 2.  пружа помоћ наставницима и стручним сарадницима ради унапређивања њиховог рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка
 3. Пружа подршку ученицима у процесу социјализације и адаптације на школу, групу, одељење и вршњачку комуникацију
 4. Пружа континуирану подршку у прилагођавању техника, примени асистивних технологија у процесу учења у школи и породици
 5. учествује у раду наставничког већа , без права одлучивања,
 6. учествује у својству члана  у раду стручног тима за инклузивно образовање односно тима за пружање додатне подршке ученицима,као и у раду других тимова и органа школе, ради унапређивања рада са ученицима
 7. сарађује са родитељима ученика
 8. заједно са директором сарађује са надлежним установама, организацијама, удружењеима и локалном самоуправом,
 9. израђује планове рада,
 10. препрема се за рад и о томе води евиденцију
 11. води прописану евидецију о раду са ученицима и о сарадњи са директором као и сарадњи са запосленима у школи и другим субјектима
 12. стручно се усавршава,
 13. обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актима, општим актом школе и уговором ораду.

8)Секретар установе

Члан 26

Серетар установе обавља управне и правно нармативне и друге правне послове у школи.

Члан 27

Секратар установе, обавља нормативно-правне послове код Послодавац и то:

     

 1. стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на неправилности у раду установе;
 2. прати прописе и стара се о њиховој примени у школи,
 3. присуствује стручним семинарима из свог делокруга и стручно се усавршава,
 4. обавља правне послове у поступку избора за органе школе (директор и школски одбор),
 5. учествује у припремању седница школског одбора и других органа школе и даје правна мишљења у вези са обављањем послова из његове надлежности,
 6. стара се  о  уредности и потпуности персоналних досијеа запослених,                                                                                                                               
 7. припрема персоналне податке који су неопходни за обрачун зараде;
 8. даје правна мишљења запосленима у школи у вези са обављењем њихових послова и у вези са остваривањем права и обавеза из радног односа,
 9. даје правна тумачења у погледу права и обавеза ченика.
 10. Израђује опште и појединачне акте школе;
 11. спроводи поступак уписа у судски регистар,
 12. издаје дупликате јавних исправа и уверења о чињеницама о којима школа води евиденцију
 13. врши пријаве и одјаве на пензијско и здравствено осигурање запослених.
 14. пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе,
 15. стара се о евидентирању и чувању акта школе из своје надлежности  и аката примљених од стране других лица,
 16. саставља решења, одлуке и појединачне акте органа школе у управном поступку  и стара се о њиховом уредном достављању,
 17. саставља уговоре о раду
 18. саставља уговоре о делу;
 19. израђује уговоре које закључује школа;
 20. стара се о вођењу  и чувању евиденције о запосленим лицима,
 21. стара се о одлагању документације у архиву школе, издавању докумената из архиве и о њеном ажурирању и чувању,
 22. прати законске и друге прописе и правне акте који су у вези са школом и запосленим лицима,
 23. обавља правне послове у вези са јавним набавкама у школи у сарадњи са финансијском службом;
 24. учествује у изради плана јавних набавки,
 25. врши упис ученика у први разред основне школе,
 26. води рачуна о чувању матичних књига ученика
 27. врши судску регистрацију школе и свих промена у судском регистру,
 28. обавља и друге правне послове по налогу директора, односно помоћника директора.

 

ФИНАНСИЈСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ:

 

-          РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

-          РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

9)Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

 

Члан 28.

Руководилац финансијско-рачуноводствених води пословне књиге и саставља финансије извештаје у складу са Заоном о рачуноводству и ревизији, а посебно

 

 1. организује,руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова,
 2. сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима;
 3. прати, тумачи и примењује прописе везано за рачуноводствено-финансијску службу и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских средстава
 4. пројектује приливе и одливе новчаних средстава,
 5. припрема финансијски план школе и учествује у изради плана јавних набавки,сарађује са секретаром у вези послова јавних набавки, саставља периодичне обрачуне и годишње обрачуне,
 6. води прописане електронске евиденције и врши електронска плаћања
 7. учествује при одређивању процењене вредности набавке;
 8. редовно врши исплату по фактури, након потписаних налога од стране директора школе,
 9. прати реализацију уговора, води рачуна о наплати и потраживањима
 10. води евиденцију о административним забранама и потрошачким кредитима, извршава решења и судске одлуке о административним забранама, и

сарађује са банкама код којих запослени имају административне забране, и обезбеђује тачне податке,

 1. припрема финансијске извештаје и извештаје о пословању школе,
 2. стара се о благовременом и тачном евидентирању сваке промене у књиговодственим и другим евиденцијама и о правилном утврђивању финансијског резултата школе,
 3. руководи припремом и израдом завршног рачуна и подноси Школском одбору извештај о завршом рачуну школе,
 4. стара се о евидентирању потраживања школе према другим лицима и предузима и предлаже  мере за њихову наплату,
 5. обавља послове из свог делокруга за синдикат школе,
 6. најмање  два пута месечно доставља податке Управи за трезор који су неопходни за обрачун зарада, накнада зарада и о томе води евиденцију
 7. обавља послове везано за исплату запосленима и другим лицима примања по основу рада у радном односу или ван радног односа,
 8. води књигу примљених рачуна,
 9. благовремено предаје пореске пријаве и пријаву о плаћеним порезима и доприносима, М-4, и друге обрасце,
 10. одговоран је за тачан обрачун и уплату пореза и доприноса
 11. огранизује и координира рад на попису имовине, и пружа помоћ члановима пописних комисија приликом редовних иванредних пописа средстава школе и сачињава детаљна упутства о начину рада пописних комисија,
 12. води евиденцију извршених уплата ученика за екскурзије, уџбенике, ђачку ужину, часописе и др.
 13. редовно обавештава директора о стању средстава на рачунима школе,
 14. редовно преузима извештаје о променама на рачунима школе у Управи за трезор
 15. сарађује са Одељењем друштвених делатности и Школском управом,
 16. благовремено обрађује, припрема, комплетира и предаје захтеве за плаћање,
 17. попуњава налоге за пренос, и налоге за исплату,
 18. стручно се усавршава,

 стара се о одлагању документације у архиву школе, издавању докумената из архиве и о њеном ажурирању и чувању,

32.обавља и друге послове по налогу директора,односно помоћника директора у складу са законом, подзаконским актима,  општим актом школе и уговором о раду

 

                                                       Члан 29.

              10)Референт за финансијско-рачуноводствене послове

 

Обавља финансијско-рачуноводствене послове као и административне послове, а нарочито:

-          врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;

-          води прописане електронске евиденције и врши електронска плаћања;

-          ажурира податке у одговарајућим базама;

-          води благајну и евиденцију зарада;

-          пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;

-          врши рачунску и логичну контролу месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле;

-          разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама;

-          припрема документацију за новчане уплате и исплате;

-          припрема податке за израду статистичких и других извештаја о запосленима, као и о њиховим зарадама

-          исплаћује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима

-          врши пријем свих врста писмена, достава интерно запосленима у школи, водећи рачуна о одговарајућој евиденцији кроз  деловодни протокол;

-          Врши отпремање свих писмена у школи, о чему врши одговарајућу евиденцију кроз деловодни протокол (експедује писмена путем поште, курира и електронски);

-          Стара се о архивирању докумената у школску архиву, и уз надзор секретара и књиговође врши излучивање архивске грађе Историјском архиву, и уз њихов надзор издваја непотребну архивску грађу и води архивску књигу;

-          На захтев директора, помоћника директора, секретара и шефа рачуноводства исте узима из архиве и доставља им, а затим враћа на за то одређено место;

-          Заводи писана документа, сведочанства и друге јавне исправе кроз деловодни протокол;

-          обавља послове око израде годишњих карата за ученике и запослене и доставља податке превознику о ученицима и запосленима,који су отсутни у току месеца, ради умањења рачуна;

-           води евиденцију извршених уплата ученика за екскурзије, уџбенике, ђачку ужину, часописе и др.

-          води евиденцију у вези броја дана (долазака и одлазака на рад) запослених који примају накнаду за превоз „на руке“ и исте податке доставља шефу рачуноводства;

-          прима све врсте уплатница од ученика и води евиденцију о уплатама ученика;

-          попуњава и шаље захтеве за плаћање рачуна Одељењу за друштвене делатности;

-          попуњава табеле за обуставе од зарада запослених;

-          попуњава захтеве за кредите;

-          пружа помоћ приликом редовних и ванредних пописа у школи;

-          обавља административне послове у оквиру кадровских послова, стара се о овери здравствених картица за запослене и чланове њихових породица

-          врши пријаве, одјаве и промене обавезног осигурања, преко Централног регистра, а на основу података које добије од секретара;

-          позива чланове Школског одбора и Савета родитеља и члановима истих доставља позив, и материјал за седницу, који добије од директора, помоћника директора, секретара, шефа рачуноводства (поштом и електронским путем);

-          обавља и друге послове по налогу директора, помоћника директора, секретара и шефа рачуноводства ,у складу са законом, другим прописима и школским актима;

ПОСЛОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА, БЕЗБЕДНОСИ И ЗАШТИТЕ

11)Домар/Мајстор одржавања

Члан 30.

 

Домар/Мајстор одржавања:

 1. одржава школске објекте,уређаје, опрему и инвентар у исправном стању,
 2. врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава
 3. припрема објекте,опрему и инсталације за рад;
 4. обављамеханичарске/електричарске/водоиинсталатерске/браварске/столарске/лимарске/молерске/аутомеханичарске и сличне послове,послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки
 5. рукује постројењима у котларници;
 6. благовремено загрејава просторије школе за време грејне сезоне,и стара се о одржавању прописаног степена загравања школских просторија
 7. у случају изузетно ниских температура у обавези је да одржава машинске инсталације загрејаним како не би дошло до пуцања цеви
 8. прати рад пумпе, испушта ваздух из радијатора,

9        чисти уређаје и инсталације централног грејања и просторије у којима се они налазе, као и просторије у којима је смештено гориво,

10    примењује мере заштите од пожара

11    отклања оштећења и кварове који су једноставнији и мањег обима,и води евиденцију о томе;

12    пријављује веће и сложеније кварове и оштећења директору, односно помоћнику директора, и у хитним случајевима остварује непосредан контакт са надлежним службама и лицима, како би се квар неодложно отклонио,

13    свакодневно обилази просторије школе и школско двориште ради увида у њихово стање, отвара и затвара школу, односно школску капију,обезбеђује нужно паљење и гашење светла и затварање врата и прозора на крају смене,

14    пушта опрему и постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремаћаја и квара

15    обавља једноставније молерско-фарбарске  и столарске радове,

16    шиша косилицом траву, одржава крупније зеленило у школском дворишту, орезује грање дрвећа,  одржава зелену ограду, фарба ограду,

17    фарба столарију,

18    присуствује испоруци дрва, угља и лож уља, и одговоран је за тачну количину  примљеног огрева,

19    стара се о уредном одржавању и хигијени свог радног одела и носи заштитну опрему,

20    чисти уређаје и инсталације централног грејања и просторије у којима се они налазе, као и просторије у којима је смештено гориво,

21    стара се о набавци потрошног материјала за чишћење и одржавање,као и заштитне радне обуће и одеће, води евиденцију о томе,

22    врши свакодневну контролу школског инвентара, и на основу пријаве о штети дужан је да одмах, а најкасније у року од 2 дана отклони недостатке или обавести директора или секретара из којих разлога то није учинио,

23    сваког јутра подноси извештај о исправности и уредности школских просторија и школског дворишта,

24    израђује нове инвентарске предмете и прерађује, дорађује и поправља постојеће инвентарске предмете, инсталације и уређaје,

25    одржава и чисти олуке и води рачуна о стању водоводне и канализационе мреже у школи,

26    помаже и учествује у попису инвентара,

27    стара се о правилном функционисању и примени средстава противпожарне и хигијенско-техничке заштите,

28    задужен је за правилно функционисање противпожарног система и редовну контролу и одржавање истог и сарадњу са овлашћеним предузећем за противпожарне услуге, при чему надгледа њихов рад и потписује сваки обављени радни налог и одговоран је за исти,

29    осигурава исправност и одржавање хидраната и води евиденцију о томе,

30     стара се о уредном одржавању и хигијени свог радног одела,

31    Непосредно руководи радницима на одржавању чистоће и прати њихов рад,

 

 1.  Води евиденцију о залихама лож уља, угља и огревнiх дрвета и благовремено обавештава директора, односно помоћника директора о стању залиха, и доставља благовремено потребне податке неопходних за требовање истих
 2. Даје потребне податке за израду плана јавних набавки односно плана набавки,
 3. У зимским и јесењим условима чисти снег, лишће,  отклања лед,  и води рачуна о безбедности ученика и запослених;
 4. Помаже дежурним наставницима при дежурству, контролише улаз страних лица и по потреби их одстрањује из зграде,
 5.  набавља и прати потрошњу средстава и материјала за одржавање чишћење,
 6. обавља и друге послове по налогу директора, односно помоћника директора школе  у складу са законом, општим актима послодавца и уговором о раду.

 

ПОСЛОВИ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ

12)Помоћни кувар

 

                Члан 31

 

Помоћни кувар

 1. свакодневно преузима,  припрема , сервира и дели храну и напитке ученицима по одељењима, на основу података које добија од одељењских старешина,
 2. врши требовање, пријем и евиденцију утрошка намирница потребних за припрему пекарских производа
 3. одмрзава замрзнуте пекарске производе, припрема их за надолажење смештањем у одговарајућу комору, додатно их дорађује (премазује надевима и сл.)
 4. води месечну евиденцију  о ученицима који се хране и на крају месеца исту достављареференту за финансијско-рачуноводствене послове
 5. требује ужину од добављача и благовремено их обавештава о променама у бројном стању ученика који се хране,
 6. редовно одржава хигијену у кухињи и трпезарији и хигијену средстава за свој рад, редовно чисти пећницу, замрзивач и фрижидер;
 7. примењује санитарне мере у просторијама, уређајима и опреми;
 8. обавља послове сервирања за време  школских свечаности,
 9. кува и сервира кафу, чај и сокове запосленима као и трећим лицима која пословно долазе у школу
 10. стара се о уредности и одржава хигијену свог радног одела,
 11. на сваких шест месеци и по захтеву директора обавља санитарни преглед у Заводу за јавно здравље.
 12. Рукује инвентаром трпезарије- кухиње и одговорна је за исти,
 13. По потреби, обавља курирске послове,
 14. обавља и друге послове по налогу директора, односно помоћника директора у складу са законом, подзаконским актима, општим актом школе и уговором о раду.

  ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ

13)Чистачица

Члан 32.

Чистачица:

 1. редовно одржава чистоћу  и  хигијену у учионицама, ходницима, фискултурној сали, библиотеци,санитарним чворовима, кабинетима и у осталим просторијама школе
 2. редовно одржава чистоћу и хигијену у школском дворишту, као и зеленим површинама око школе које јој припадају,
 3. чисти подове, врата, прозоре и инвентар,
 4. брише прашину, односно уклања паучину на површинама зидова, плафона и т.д. у свим просторијама школе, брише прашину са техничке опреме: телефонских апарата, свих електронских уређеја (рачунара, штампача, скенера, видео пројектора, графоскопа и т.д.), послове чишћења намештаја (доња површина клупа), од жвакаћих гума, ,
 5. пријављује директору, дежурном наставнику, домару,секретару, педагогу или наставнику сваке сумњиве радње, која би могла бити потенцијална опасност по безбедност ученика или запослених, као и повреду дисциплинске или материјалне одговорности ученика или запослених;
 6. пере врата, прозоре, плочице, столарију, масну цоклу на зидовима, учионицама ходницима, и осталим просторијама, пријављује настанак штете директору, помоћнику директора, домару секретару, и то одмах по констатовању настанка штете,
 7. одржава цвеће које се налази у школи и школском дворишту
 8. одговара за инвентар и другу опрему којом рукује или која се налази у просторијама које одржава
 9. пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару и другој опреми,
 10. предаје нађене и заборављене ствари дежурном наставнику,
 11. у току своје смене редовно обилази ходнике, холове и тоалете- чисти их, као и за време сваког одмора и међусмене обилази сваку учионицу и по потреби их чисти,
 12. за време трајања одмора и часова у обавези је да буде на својој површини коју одржава,
 13. у зимским  и јесењим условима чисти снег, лишће, отклања лед,
 14. обавља курирске послове, за потребе школе по налогу директора, помоћника директора, секретара и шефа рачуноводства,
 15. одговара за рационално трошење средстава за хигијену.
 16. користи прописана заштитна средства при извршавању послова,        
 17. у издвојеном одељењу у Толишници обавља  послове ложача пећи на чврста горива;
 18. обавља и друге послове по налогу директора или  помоћника директора  у складу са законом, позаконским актима, општим актом школе и уговором о раду.

 

V УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ШКОЛИ

 

Члан 33.

У радни однос може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако:

 

1).има одговарајуће образовање;

2) психичку , физичку и здравствену способност за рад са ученицима,

3)      није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених мећународним правом, без обзира  на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторско понашање,

4)      има држављанство Републике Србије

5)      зна српски језик и језик  на коме се изводи образовно васпитни рад.

Услови из става 1. Овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1. Тачка 1., 3)-5)овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. Тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

 

 

VI . УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

 

Члан 34.

Стручна спрема / образовање

              Високо образовање:

На студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање

На основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године.

Изузетно:

На студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем – за директора основне школе ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем

 

Додатна знања / испити / радно искуство

дозвола за рад наставника, и стручног сарадника (лиценца), обука и положен испит за директора школе (лиценца);

Осам, односно 10 година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, зависно од степена стручне спреме, у складу са прописима којима се уређује област образовања и васпитања

 

Услови за избор директора школе одређени су чланом 122. Закона о основама система образовања и васпитања.

Директор школе мора да има завршену обуку и положен испит за директора установе. Изабрани директор који нема положен испит за директора  дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност.

Директору установе који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора (лиценцу за директора).Програм обуке,програм испита, начин и поступак полагања испита, садржину и изглед обрасца лиценце и друга питања, прописује министар

                                                                  Члан  35.

                            VII УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА РАДНОМ МЕСТУ РАДНОМ МЕСТУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Стручна спрема / образовање

              Високо образовање:

На студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. Године;

На основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године.

 

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару

 

 

 

 

 

 

 

           VIII УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА РАДНОМ МЕСТУ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ И НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Члан 36.

Поред општих услова за заснивање радног односа који су предвиђени Законом о раду, услови за заснивање радног односа на пословима наставника у школи су и:

Стручна спрема / образовање

одговарајуће високо образовање:

а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

-          1.)студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

-           2.)студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

б) На основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање почев од 10. Септембра 2005.године;

 

ц)Изузетно: на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем                                                                                                                                      

Додатна знања / испити / радно искуство

Дозвола за рад (лиценца)...

           IX УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА РАДНОМ МЕСТУ ПЕДАГОГА, ПСИХОЛОГА И БИБЛИОТЕКАРА

Поред општих услова за заснивање радног односа који су предвиђени Законом о раду, услови за заснивање радног односа на пословима стручних сарадника су и:

Стручна спрема / образовање

одговарајуће високо образовање:

а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

-          1.)студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

-           2.)студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

б) На основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање почев од 10. Септембра 2005.године;

 

 

Додатна знања / испити / радно искуство

Дозвола за рад (лиценца)...

 

                                                               Члан 37.

            Наставник и стручни сарадник  мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

             Наставник и стручни сарадник, који је у току студија положио испите из педагогије и псигологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из става 1. Овог члана.

 

 

Члан 38.

Поред услова за заснивање радног односа из члана 35. овог Правилника,  наставник и стручни сарадник мора да  испуњава услове из важећих Правилника о врсти степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.гласник-просветни гласник“бр.11/2012, 15/20132/2016,10/2016,,11/2016,2/2017 и 3/2017 .) и Правилника врстиистепену стручне спреме наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних предмета у основној школи(„Сл.гласник-просветни гласник“бр 11/2012, 15/2013 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017.).

 

Члан 39.

За обављање послова педагошког асистента  радни однос се може засновати са лицем које има средње образовање и обуку за педагошког асистента (завршен прописан програм обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине).

 

                 X УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА                        ПОСЛОВИМА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ ШКОЛЕ

Секретар установе

Члан 40. 

За обављање послова секретара установе у радни однос може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), из области правних наука;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области правних наука.

Додатна знања / испити / радно искуство

– дозвола за рад секретара (лиценца за секретара) или положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит (осим за приправнике и лица са стеченим радним стажом која су с њима изједначена у погледу радноправног положаја).

Напомена

Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи испит за лиценцу за секретара.

Секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит, сматра се да има лиценцу за секретара.

XI Услови за заснивање радног односа на пословима руководиоца финансијско-рачуноводствених послова

Члан 41.

За обављање послова руководиоца финансијско-рачуноводствених послова  радни однос се може засновати са лицем које, поред испуњености свих осталих општих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

 

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од10. септембра 2005. године из области економских наука;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области економских наука.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару

-најмање пет година радног искуства

XIIУслови за заснивање радног односа на пословима референта за финансијско-рачуноводствене послове

 

 

 

 

 

 

                                                                члан 42.

 

                За обављање послова радног места Референт за финансијско-рачуноводствене пословеможе бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

 

Стручна спрема / образовање

средња стручна школа у четворогодишњем трајању подручја рада: Економија, право и администрација

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару

 

XIII Услови за заснивање радног односа на пословимадомара/мајстора одржавања

 

Члан 43.

За обављање послова домара – мајстора одржавања, може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовање

-          средње образовање

машинске,електро,столарске,браварске или водоинсталатерске струке,или образовног профила-инсталатер

Додатна знања / испити / радно искуство

Положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котлатници), радно искуство од најмање 3 године рада у радном односу на пословима домара и руковаоца парним котловима

XIV Услови за заснивање радног односа на пословима помоћног кувара

Члан 44.

Посао помоћног кувара може да обавља лице које испуњава законом прописане услове за заснивање радног односа и има средње образовање, било које струке.

XV Услови за заснивање радног односа на пословима чистачице

     Члан 45.

За обављање послова чистачице радни однос се може засновати са лицем које испуњава законске услове за заснивање радног односа и има завршено основно образовање.

 

             XVI ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ

                                                          Члан 46.

Директор актом у писменој форми из редова запослених одређује лице које обавља послове референта противпожарне заштите, или ангажује правно лице, које ће у име и за рачун школе обављати исте послове.

Лице задужено за противпожарну заштиту:

-          непосредно организује и спроводи  превентивне мере заштите од пожара и мере почетног гашења;

-          врши надзор над спровођењем прописаних мера заштите од пожара

-          припрема нацрт одлука, закључака, наредби , обавештења у вези заштите од пожара,

-          израђује анализе, информације и извештаје о стању и проблемима у овој области,

-          даје стручно мишљење са становишта ЗОП а, приликом адаптације и реконструкције радних просторија,

-          предлаже директору школе обуставу рада у случају да постоји стална или привремена опасност од избијања пожара,

-          у случају пожара обавештава надлежне јединице за заштиту од пожара;

-          стара се о набавци, исправности и потребном броју апарата за гашење пожара;

-          врши обуку и практичну проверу знања запослених из области заштите од пожара, односно упознаје раднике са опасностима од пожара, са поступком у случају настанка пожара, са одговорношћу због непридржавања прописаних и наложених мера заштите од пожара, као и употребом опреме и средстава за гашење пожара,

-          стручно се усавршава из области ЗОП-а,

-          учествује у изради Правилника о зашттити од пожара и његовим изменама и допунама;

-          у случају избијања пожара руководи акцијом гашења пожара и по потреби учествује у раду комисије за утврђивање узрока истог,

-          сарађује са надлежним органима и ватрогасним јединицама, и извршава наложене мере од стране надлежних органа и директора школе..

Послове референта заштите од пожара обаваља један од домара  у матичној школи, у оквиру послова домара, а који има одговарајући сертификат Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације о положеном стручном испиту из области заштите од пожара.

 

 

XVII  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ЛИЦУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 47.

Директор актом у писаној форми одређује лице које обавља послове безбедности и здравља на раду, (у даљем тексту: лице за безбедност и здравље на раду), или ангажује правно лице, које ће у име и за рачун школе обављати исте послове.

 

Лице за безбедност и здравље на раду мора имати положен испит о практичној оспособљености у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Члан 48.

Лице за безбедност и здравље на раду  обавља послове у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду , а нарочито:

 1. Учествује у припреми акта о процени ризика,
 2. врши контролу и даје савете послодавцу у планирању , избору, коришћењу и одржавању средстава за рад ,опасних матеија  и средстава и опреме  за личну  заштиту на раду.
 3. учествује у опремању и уређивању  радног места, ради  обезбеђења безбедних и здравих услова рада,
 4. организује испитивање услова радне околине,
 5. организује прегледе и испитивања опреме за рад
 6. свакодневно прати  и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на раду
 7. предлаже мере за побољшање услова рада,
 8. прати стање у вези са повредама на раду  и професионалним обољењима и болестима на раду
 9. припрема и спроводи оспособљавање запослених  за безбедан и здрав рад,
 10. припрема упутства за безбедан рад,
 11. забрањује  рад на  радном месту или употребу средстава за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог,
 12. сарађује и координира са службом медицине рада,
 13. води евиденције у области безбедности и здравља на раду.

Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да у писменој форми  извести послодавца и представнике запослених  о забрани рада из тачке 11 овог члана.

Ако послодавац и поред наведене забране наложи запосленом да настави рад лице за безбедност и здравље на раду дужно је да о томе одмах обавести инспекцију радa.

 

           XVIII Лице овлашћено и задужено за контролу забране пушења

                                                                 Члан 49.

           Директор актом у писменој форми из реда запослених, одређује лице које ће у његово име и за његов рачун контролисати забрану пушења. Лице задужено за контролу забране пушења дужно је:

1)      да контролише и надгледа забрану пушења у складу са Законом ;

2)      да усмено наложи прекршиоцу забране пушења да престане са пушењем у простору за који је то лице задужено, каои да предузме мере да се из тог простора удаљи лице које и после усменог нaлога не престане са пушењем;

3)      да против лица запосленог код тог послодавца које је прекршило забрану пушења покрене, односно предложи покретање поступка за утврђивање повреде радне дисциплине у складу са законом и актом послодавца.

Изузетно од става 1. Тачка 2 овог члана, лице задужено за контролу забране пушења није дужно да предузме мере да се из простора у коме је пушење забрањено удаљи лице које и после усменог налога не престане са пушењем ако би се удаљавањем из тог простора ускратило остваривање законом утврђених права тог лица.

Лице задужено за контролу забране пушења дужно је да у случају из става 1. Тачка 2. и 3. овог члана одмах сачини извештај о повреди забране пушења у складу са Законом и да га без одлагања достави одговорном лицу.

 

XIX   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

                                                        Члан 50.

Број извршилаца на радним местима је променљив и утврђује их директор школе, сваке школске године, на основу Годишњег плана рада школе, а на основу утврђеног броја извршилаца коју за сваку школску годину признаје Министарство просвете науке и технолошког развоја

Саставни део овог Правилника је Број потребних извршилаца који за сваку школску годину утврђује и признаје Министарство просвте, науке и технолошког развоја, на основуПравилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, и важећег Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, важећих прописа и  података које доставља пкола( број ученика, одељења, површина школског простора...).

 

                                                    Члан 51.

За све што није регулисано овим Правилником, или је супротно овом Правилнику, примењиваће се одредбе Закона о раду, Закона о основама система образовања и васпитања, Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама са домовима ученика, Статута школе, Правилника о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи., а у погледу броја потребних извршилаца - Број потребних извршилаца који за сваку школску годину утврђује и признаје Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, Правилником о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, важећим прописима и  подацима које доставља школа.

 

                                                   Члан 52.

 

Тумачење одредаба овог Правилника даје директор школе.

 

Члан 53.

Запослени који не испуњава услове за заснивање радног односа који су утврђени овим Правилником , а радни однос је засновао према условима  који су били утврђени у Правилнику  који је важио до дана стушања на снагу овог Правилника , има право да настави да ради код послодавца.

Члан 54

Даном ступања на снагу овог Правилника  престаје да важи Правилник о систематизацији радних места бр Број: 50. Од 03.02.2016.године

Члан 55

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Члан 56.

На овај Правилник сагласност је дао Школски одбор на седници одржаној дана 22.03.2018. Одлуком број  206 /2018.

Актом број 207/.2018. школа је од два репрезентативна синдиката , затражила мишљење, у складу са чланом 32. Закона о запосленима у јавним службама.

Правилник је објављен на огласној табли школе дана 26.03.2018. године, а ступа на снагу 02.04.2018. године, дел. Број 213. Од 26.3.2018. године., а измене и допуне дел.бр.600. од 25.6.2021... На Правилник о изменама и допунама Правилника о систтематизацији радних места бр.600 од 25.6.2021. Одлуком бр.674. од 6.7.2021. дата је сагласност Школског одбора.

 

 

 

.

                                                                                             ДИРЕКТОР,

                                                                                    ________________________.

 

                                                                                  Плањанин Славица